PROFIL

ARKITEKTSTUDIO WITTE är ett kreativt ungt arkitektkontor med mycket erfarenhet. Studion drivs av arkitekterna Ludvig Witte och Lars Sterner. Vi representerar två generationer där mötet mellan våra olika referensramar och erfarenheter skapar en dynamisk process, laddad med mycket energi.

Vi arbetar lyhört och tätt tillsammans med dig som beställare. Varje uppdrag har sina egna förutsättningar och utmaningar. Genom analys och skissarbete utvecklar vi en bärande tanke och ett definierat formspråk unikt för varje projekt, väl förankrat med de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna.

Vi arbetar främst med boende i olika former samt läromiljöer i skola och bibliotek. Uppdragen spänner mellan den mindre skalan i villor, radhus och förskolor till flerbostadshuskvarter och större grundskolor.

Vi arbetar i alla skeden, från tidiga planeringsskeden, tävlingar, till framtagande av säljmaterial, projektering av bygghandlingar osv. Våra kunder är återkommande och främst privata byggföretag, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, kommuner m.fl.

För oss handlar arkitektur inte om stil, utan en önskan att skapa nya, speciella och närvarande upplevelser utan att förkasta historien och traditionen. Genom utveckling av rumslig organisering, användandet av material och av platsens kontext vill vi att byggandet, planläggningen och landskapet skall ge robusta och unika ramar för ett gott liv.

 

TEAM

ARKITEKTSTUDIO WITTE består av en bra sammansättning av arkitekter. Vi kompletterar varandra väl genom våra olika referensramar och kompetenser. Detta ger våra projekt en internationell prägel som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vi är väldigt samspelta och går rakt på mål i både konceptutveckling och slutprojektering.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med flera angränsande disipliner som landskapsarkitekter, ingenjörer och hustillverkare.

 

 

STUDIOARBETE / LABORATORIUM

ARKITEKTSTUDIO WITTE har en egen konceptutveckling där vi kontinuerligt arbetar med interna workshops för att utveckla verktyg och idéer kring boende i olika former och för läromiljöer i skolor och bibliotek. Vi arbetar tätt ihop med andra experter inom byggteknik som modulbyggnade i väggelement/träbyggnad och volymelement industrin. Detta ledde 2010 till hedersomnämnande i entreprenadtävling i Tyresö där vi ställde upp med Tyréns. 2011 vann vårt förslag rörande låghusenergiförskola i Nacka 1:a pris i entreprenadtävling. Skolan färdigställdes 2012.

 

HÅLLBART BYGGANDE

ARKITEKTSTUDIO WITTE strävar efter att rita sunda hus. Vi projekterar bra byggmaterial enligt sunda hus.

 

LEDNING / PERSONLIGT ENGAGEMANG

ARKITEKTSTUDIO WITTE är ett personligt arkitektkontor som alltid levererar professionell rådgivning. Vi har stor erfarenhet i alla faser och processer. Från konceptutveckling till projektering. Kombinationen av erfarenhet, engagemang och strävan efter att alltid vilja bli bättre säkrar en hög kvalitet i våra projekt, både vad gäller gestaltningen på byggnaderna och kvaliteten på handlingarna.Vi har alltid fokus på att vårt arbete stämmer överens med både våra klienters önskan om resultatet och den ekonomiska ramen för projektet.

 

FÖRELÄSNING / WORKSHOP

Ludvig har hållit en serie föreläsningar samt en workshop på ämnet framtidens skola. Det kommer ur de studier och det arbete Ludvig gjort framförallt i Danmark.

 

 

MEDARBETARE

 

 

Ludvig Witte
arkitekt MAA SAR/MSA

 

 

Lars Sterner
arkitekt SAR/MSA

 

 

Elin Mark
arkitekt SAR/MSA

 

 

Andrea Helmestam
arkitekt MAA SAR/MSA
(föräldraledig)

 

 

Alvaro Albaizar
arkitekt COAVN SAR/MSA

 

 

Linda Vendsalu
arkitekt SAR/MSA

 

 

Arlinda Dulaj
arkitekt MSC

 

 

Peter Kinnmark
arkitekt MArch

 

 

Kalle Toråker
arkitekt SAR/MSA

 

 

Francesca Marini
arkitekt SAR/MSA

 

 

KARLA ARKITEKTER AB

 

 

Karin Gärdenäs
arkitekt SAR/MSA
certifierad sakkunnig av tillgänglighet
VD Karla arkitekter AB

t. 07 0590 3464

karin(at)karla-ark.se