Arkitektstudio Witte har under hösten 2015 arbetat fram ett förslag på förtätning i Nockebyhov, Bromma åt Familjebostäder. Projektet omfattar ca 90-100 lägenheter fördelade på fyra hus. Projektet är ett av tre miljöspetsprojekt Stockholm stad pekat ut. Miljöspetsprojektet i Nockebyhov har focus på låg energiförbrukning, lite byggspill under byggtiden, grönytefaktor samt att 10% av byggnadernas energiförbrukning tillverkas på fastigheten.
Miljöspetsprojektet gränsar mot ett naturreservat och ett koloniområde och är ett av flera nya markanvisningar som utgör en ny årsring i området.

Nyckelord: miljöspetsprojekt, träbyggande, flerbostadshus, grönytefaktor, Nocekbyhov, Bromma, Stockholm, yteffektiva lägenheter, bostäder,