karta-3k_beskuren-600x300
fasad-mot-öster-300x300

Huset, relativt småskaligt i såväl plan som i höjd med sina 4 våningar, markerar ett viktigt hörn på en av de gator som genom sin bro över Stångån förbinder norra delen med den södra i Vallastaden – den nya stadsdel i Linköping som år 2017 står som bomässa.

Hur en byggnad ställs i relation till sin närmsta omgivning liksom hur man skapar såväl en paus som en kontinuitet i en urban struktur har varit frågor som vi ansvarsfullt låtit följa oss under formgivandeprocessen för Blommornas hus.

ANSVARSFULLT

Den för byggnaden tongivande placeringen och Vallastadens önskemål i kombination med beslut om trapphustypologi och ankomstlägen har väglett oss mot en önskad lägenhetstyp, genomgående från öst till väst och med många fina rumsliga kvalitéer.

Sökandet efter en noggrant studerad variation i lägenhetstyper, som eftersträvar att binda samman de två väldigt olika sidorna av byggnaden – den urbana mot gatan och den mer naturliga mot trädgården, gör detta projekt ännu mer unikt.

Entréplanets rumsligheter och funktioner, med den klart uttalade premissen att det ska vara av ”mixed-use”-karaktär, har en lokal strategiskt placerad på ena hörnan vid gatan som leder in mot kvarterets inre och trädgården. Något som ytterligare stärker konstaterandet att en byggnad är mer än bara en byggnad.

OMSORGSFULLT

Byggnadens noggrannt utformade rumsligheter, såväl inomhus som utomhus, är tänkta för att ta hand och åtnjutas av de familjer som här deltar i samlivet – i sällskap av levande och stundtals blomstrande växter. Allt med förhoppningar om att de boende själva ska vilja gengälda detta genom att vårda, underhålla och uppskatta sitt hus.

Intentionen med byggnadens exteriöra material är att förstärka den dubbla identiteten och samtidigt dess enhetlighet samt generösa och vänliga förhållningssätt till omgivningen. De sidor som vänder sig mot det mest urbana kläs med sträckmetall, anodiserad i en tidlös röd ton. Sträckmetallen agerar i sitt stadiga utförande klättervägg för växter för att låta fasaderna över tid och i takt med årstidernas växlingar få en alltmer naturlig prägel.

Den östliga sidan, med sin utblick mot trädgården, mjukas upp. Den inre träfasaden behandlas med en ljust grå ton för att förstärka och markera människornas, växternas och blommornas liv. Sedumtaket med sina generösa gemensamma ytor för möten, vilka öppnar sig mot omgivningarna och denna nya stadsdels alla grönområden, är en väldigt viktig del av livet i byggnaden. Även sedumets färger, som skiftar mellan rött och grönt, är en del av byggnadens materiella identitet.

I projektet har det även tagits in hur ljuset faller in i lägenheterna och hur planlösningarna står i relation till växtligeten och de fina och levande gemensamma ytorna utanför.

HÅLLBART

I projektet har idéer om både ekologisk och social hållbarhet inkorporerats; en hållbarhet tänkt att anpassa sig efter eventuella utmaningar som uppstår.

Sedumtaket, fasadernas växtlighet och planteringslådor tar hand om dagvatten. Dagvatten samlas även för att att kuna återanvändas till bevattning vid tider av torka.

Variationen av lägenheter tillsammans med de grönskande balkongerna fungerar som entréplats till alla familjer för att främja relationerna dem emellan och sociala band kan därmed knytas för framtiden, i en härlig miljö fylld av ljus, natur och liv.

RÄTTVIST

Byggnaden riktar sig som typology mot att förena människor, stärka relationerna inom den, erbjuda bostäder som alla planerats lika kärleksfullt och vänder sig samtidigt mot kvarteret och grannskapet och andas därigenom gemenskap och lika värde.

ÖPPET

Blommornas hus ambition är att vara en öppen dörr för de boende och deras grannar samt ett hus där arkitektoniska värden såsom ljus, rymd, dubbelorientering och fina gemensamma rumsligheter ytterligare förstärker känslan av öppenhet och tydlighet mot omgivningen.

sektion
material