All

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan

Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett attraktivt aktivitets- och strövområde för alla boende i Alphyddan med omnejd. Byggnaden fungerar som områdets bullerskärm och skapar en tystare ute- och inomhusmiljö. Den befintliga naturmarken bevaras och i anknytning till de nya ungdomsbostäderna skapas platser för bland annat odling, träning och avkoppling.

Projektinfo
Typ: Tävling
Uppdragsgivare : Sjaelsö Sverige AB
Status : Avslutat
Arkitekter i teamet : Ludvig Witte, Elin Mark,
Lars Sterner, Roberto Dada
År : 2012                   .                                         .                                      .

Stadsbyggnadsanalys
Alphyddan har, genom sin placeringen på det höga berget, en framskjuten position längs med Värmdövägen men är
också i viss mån Nackas framsida mot Stockholm.
Hustyperna i området är homogena och består av höga punkthus längs med Alphyddevägen, vilka är omgivna av långa lamellhus i 3-6 våningar.
Det aktuella studieområdet är idag obebyggt, antagligen på grund av de svåra angöringsförhållandena.
Området är både otillgängligt för rörelsehindrade och väldigt bullerstört då ljudnivån över i stort sett hela området ligger mellan 55-65dB. I delar av det övre bostadsnära strövområdet finns befintliga anläggningar som bollplaner m.m.

 

Förslaget

Vi vill utveckla de befintliga grundtypologier som finns i området. Med ungdomsbostäderna adderar vi en ny årsring.
I förslaget visar vi ett sätt att ta tillvara och utveckla områdets positiva delar. Samtidigt som den föreslagna bebyggelsen skärmar gårdarna från buller och skapar en tyst utemiljö samt en tyst sida åt merparten av bostadsrummen.
Det bostadsnära skogsstråket bevaras till stor del i områdena närmast de nedre befintliga punkthusen. Där är naturen som vackrast, men det är även det skogsområde som är lättast tillgängligt för de boende i området. Området högst upp avgränsas av en stor bergskärning och har minst orörd natur. Fyllnadsmassor har lagts ut för att bilda underlag för bollplaner m.m.

 

Den föreslagna bullerskyddande bebyggelsen veckar sig och skapar rumsligheter och gårdar. På båda sidor om den nya bebyggelsen sparas fina skogsbeklädda utsiktshällar. Redan idag används delar av området för bollsport. Dessa aktiviteter ges även en central placering i förslaget med en stor allmän aktivitetsyta i gränslandet mellan den bevarade naturen och de mer bostadsnära nya gårdarna. Närmast de nya ungdomsbostäderna formges och programmeras naturmarken med mer specifika sociala aktiviteter som
odlingslotter, utegym, amfiteater, mindre bollplaner, grillplatser och annat.

Situations plan.

Befintliga anläggningar.

Befintliga skogs- och grönområden bevaras och blir en del av områdets utemiljö.

Naturmark med stenhällar bevaras.

Loftgångshusen
Topografin är närmast perfekt för en hustyp med loftgångar. Denna typologi kan göras mer dynamisk än en traditionell lamellhustyp då entréerna med trapphus kommer relativt glest och ger möjlighet att bevara naturmarken i större utsträckning.
Husen trappas i höjdled och varierar i våningsantal mellan tre och fem våningar. Kombinationen av trappningarna i höjdled och husens slingrande form bryter ned dess skala och definierar rummen för de halvt omslutna gårdarna och ger dem en egen storlek och karaktär.

De tre hustyperna
Förslagets bärande hustyp är det bullerskyddande loft-gångshuset med ungdomsbostäder. Som tillägg till dessa föreslår vi, som pendang till de befintliga höga punkthusen, ett tillskott med två nya punkthus innehållande vardera 30 st lägenheter av varierande bostadsform. De placeras i bergsskärningen mellan höjden och Alphyddevägen. Entréer och sutteränglägenheter vetter mot vägen och i det föreslagna östliga punkthuset finns infart till ett underjordiskt garage. Mellan de två punkthusen föreslår vi åtta stycken stadsradhus i 2,5 våningar som tar hand om både kullen och garagets kant. Entré finns både från Alphyddevägen och från höjden på radhusens baksida.

Angöring
Angöring utförs i öster och väster via nya tillfartsvägar från Alphyddevägen. Vägarna angör husens entréer, men området är bilfritt mitt i med möjlighet för utryckningsfordon att ta sig fram. Skogsstråket bäddar in de befintliga bostadshusen och på rejält behörighetsavstånd kompletterar vi med de nya bullerskyddande ungdomsbostäderna.

Huskropparna skapar en bullerskärm. Det kraftigt bullerstörna området får en tystare utemiljö.

Nyckelord: ungdomsbostader, bostader,

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...