All

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp
I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten på väster och söder sida, samt den stora platån mitt på fastigheten. I förslaget ramar vi in platån och gör den till en gård för de boende. Hela området är väldigt bullerstört där ljudnivån ligger mellan 55-75dB. Byggnadsvolymen skärmar av bullret från Värmdövägen och skapar en tyst utemiljö samt en tyst sida åt merparten av bostadsrummen.

Projektinfo
Typ: Tävling
Uppdragsgivare : Sjaelsö Sverige AB
Status : Avslutat
Arkitekter i teamet : Ludvig Witte, Roberto Dada,
Elin Mark, Lars Sterner
År : 2012                           .                              .                          .                               .

Stadsbyggnadsanalys

Bebyggelsen i Ektorp är väldigt blandad. På fastighetens östra sida löper Ektorpsvägen och på andra sidan av den ligger en medelstor lagerbyggnad omgiven av villor och radhus i en varierande skala. Direkt mot söder finns ett långt tegelhus i åtta våningar följt av en serie punkthus, även de i åtta våningar. Väster om kullen är det ett grönt område följt av en skola med bollplan och Ektorps karaktärisktiska vattentorn.
Fastighetens beliggenhet i Ektorps absoluta utkant gör att den på ett sätt relaterar mer till Värmdövägen än till övrig bebyggelse i området.

Närheten till Värmdövägen

Det finns ett spännande moment i den stora mängd av människor i rörelse som dagligen passerar förbi fastigheten i hög hastighet på Värmdövägen. Studentbostäderna blir ett tydligt  utropstecken vid Värmdövägens ständiga ström. Mot gården vill vi skapa en detaljrik fasad som upplevs av både de boende, gående och cyklister i området.
Mot Värmdövägen utförs detaljerna i en  större skala än mot gården. De som passerar i 90km/h bjuds på en snabbare gestaltning.

 

Befintlig situation

På delstudieområdet finns idag en parkering som nyttjas av grann-fastigheten. En gång- och cykelväg sträcker sig över fastigheten från söder till nordöst. Längs med Värmdövägen höjer sig marken likt en lång trädbevuxen sträng som övergår i en stor hög kulle som skapar fina slänter mot söder. Berg i dagen syns på flera ställen.  Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten på väster och söder sida samt den stora platån mitt på fastigheten. Hela området är väldigt bullerstört där ljudnivån ligger mellan 55-75dB.

Förslaget

I förslaget visar vi ett sätt att utveckla områdets alla positiva delar. Byggnadskropparna skärmar bullret och skapar en tyst utemiljö samt tyst sida åt merparten av bostadsrummen. Byggnaderna omfamnar ett gemensamt grönt gårdsrum.

 

Kvarteret/husen

För att skapa en bullerskyddad utemiljö placerar vi en byggnadskropp längs med Värmdövägen och låter den böja in i båda ändar. Byggnaden får sin huvudentré centralt placerad och volymen följer sen i stort sett de befintliga marknivåerna. Loftgångshuset som vetter mot Värmdövägen kläs med en  perforerad skärm med runda hål i varierande storlek för att ge byggnaden en skalalöshet. Detta flyttar fokus från loftgångs fasaden och ger kvarteret en helt egen prägel. Den perforerade skärmen skapar vindskydd men medger ändå inifrån sett  viss utsikt. Den stora byggnadens pendang skapas i en rak gårdsbyggnad, vinkelrät placerad mot grannhuset.
På det raka gårdshusets loftgång finns en stor fast skärm i samma perforerade material som det första husets, men utan stora hål. Ytan är möjlig att projicera film på och den befintliga södervända slänten på gården kan då användas som en naturlig läktare.. Närmast vägen ligger den befintliga parkeringen och skogsslänten kvar.

 

Gården

De två volymerna öppnar sig mot Ektorpsvägen och tillåter det gemensamma gårdsrummet att trappa sig ned mot vägen samtidigt som det skapar en visuell kontakt med omgivningen. Planeringen av gården är tänkt utifrån tre zoner. Närmast vägen sparas den befintliga parkeringen samt den fina natur-slänten och den befintliga uppgången till cykel/gångvägen. Ovanför parkeringen placeras en angörings- och parkeringszon uppblandad med murar, planteringar och träd. På den öppna bullerskyddade platån skapas en gemensam aktivitetsyta med odling, utegym och lekplats. I den vackra slänten skapas en naturlig amfiteater riktad mot gårdshusets projektions-vägg. I studieområdets västra del sparas en hög trädbevuxen kulle som ger naturligt skydd mot bullret.

 

Angöring

Byggnaderna angörs via bil från en ny uppfart ovanför parkeringen. Längs med vägen som slingrar sig upp med en  lutning som medger snedvinklad parkering (1:20) finns en ny trädplantering. Uppfarten slutar i en vändplan som kan tänkas ha större svepradie för sopbilar. Denna utförs på gårdsmark i hårdgjord yta.
Cykelvägen behålls i stort i dess ursprungliga läge men utförs inom fastigheten med en lutning anpassad för rörelse-hindrade och går fortsatt genom- och förbi fastigheten och passerar genom ett hål i gårdshuset. Miljöstation planeras in i bostadshusens bottenvåningar.

Nyckelord: ungdombostader, bostader,

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...