All

FSK RYSSVIKEN – Lågenergiförskola i Nacka – 4 avdelningar samt tillagningskök

Förskola 4 avd/ Vinst i entreprenadtävling / Projekterad med passivhus teknik.
Under våren 2011 vann Studion tillsammans med en hustillverkare entreprenadtävlingen om en ny flyttbar förskola i Nacka, Ryssviken där studion är arkitekter. Entreprenadtävling var utlyst av Nacka kommun. Uppdraget har utvidgats allt eftersom och förskolan projekterades med passivhusteknik för att klara passivhusnivå dvs under 15kwh/kvm och år.
Då det är ont om stora plana tomter som passar förskolor i Nacka kommun krävs det annorlunda lösningar. Förskolan Ryssviken uppförs i två våningar. Barnen på de två övre avdelningarna kommer ut på gården via en stor specialritad trappa som även är tänkt som lekyta och kan användas i leken som scen, fartyg m.m utrymmet under blir enkelt en koja. Tomten har tidigare varit en grusplan och består i övrigt till stor del av en stor fin ekbacke. Hela tomten är omgiven av gott om träd och grönt. Slänten på framsidan blir entréväg genom en lång ramp vars sida vintertid blir perfekt pulkabacke.

Projektinfo
Typ: Entreprenadtävling 1:a pris
Uppdragsgivare: E3hus AB / Nacka kommun
Storlek: ca 850 kvm Loa, 4 avdelningar
Team: Ludvig Witte , Johan Holkers och Lars Sterner
År: 2011 – 2012

Grön skola

Förskolan projekteras för att bli Nackas i särklass energisnålaste byggnad. Det är inte bara insidan som gör skolan till en green building utan även utsidan. Fasaderna är klädda med mineritpanel i tre olika gröna kulörer vilka skapar ett vackert spel och bryter ner skalan på den annars enkla volymen. Förutsättningarna skapade av platsen, skolans program och kravet på att byggnaden enkelt skall kunna flyttas i ett senare skede ger en väldigt enkel volym. Variation har skapats genom de skiftande färgerna i fasadskivorna samt fönstersättning. På entréplan tillåts envåningsbyggnader sticka ut och bilda skyddande hörn. De är klädda med plåt och entréerna samt undersidan av trappan är klädda med målad furu. Skolan har fyra avdelning som delar på två entréer och kapprum. Det finns även ett eget tillagningskök samt stor matsal med inblickar i restaurangköket genom glaspartier. Matsalen kan även användas som rörelserum där en av de utstickande envåningsbyggnaderna kan agera scen.

Miljövänliga material

Genomgående är byggmaterialen miljövänliga, valda utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Isoleringen i väggarna är helt och hållet allergivänlig EPS / cellplast och ger efter tillverkning inget byggdamm vilket gör det perfekt för en förskolemiljö där barn med olika känslighet kan tänkas vara. Linoleum mattorna är av ett miljövänligt fabrikat där man inte behöver använda giftiga rengöringsmedel vid städning utan enbart såpa och vatten. För de nedhängda undertaken är det föreskrivit Ecophons eco ull.

I projektet har vi arbetat med Urbio landskapsarkitekter (www.urbio.se) som bidragit med en spännande gårdsmiljö.

Utemiljö

Bullerplanket är gestaltat som en ridå av moln som fond till barnens lek.

Läromiljö och utveckling för små barn

De första 0-6 åren utvecklas människan extremt. Forskning har visat att det är främst under dess år man bygger upp tjockleken på hjärnbarken, det vill säga förmågan att tänka. Synapserna gör minst 2000 kopplingar per sekund och drar upp ”motorvägarna” i hjärnan. Det forskningen påvisat är att det är just intryck från den fysiska miljön som får synapserna att jobba. Försök på djur visar just att de som växer upp i miljöer som är utmanande och rika på rumslig variation utvecklar 10-20% tjockare hjärnbark i förhållande till de som växer upp i sterila och enformiga miljöer. Både utomhus- och inomhusmiljön är ritade med rik variation och med rumsliga element för att ge en bra läromiljö för barnens första år och start på ett livslångt lärande.

Skolan färdigställdes sommaren 2012.

En filmsnutt från byggplatsen: Fsk Ryssviken

 

Uppföljning på bygget

Under regelbundna byggplatsbesök följer vi upp och löser vissa delar på plats i samråd entreprenörerna.

Nyckelord: Lågenergiförskola, passivhus teknik, Grön skola, Miljövänliga material,

Senaste projekt

ELECTRIC EKTORP

Ungdomsbostäder, Ektorp I förslaget visar vi ett sätt att tillvarata och utveckla områdets alla positiva delar. Kvaliteter är den gröna lunga som omger fastigheten ...

ALPHYDDAN

Ungdomsbostäder, Alphyddan Förslagets bärande idé är det bullerskyddande loftgångshuset som slingrar sig upp längs med kullen och omfamnar ett ...